ยินดีต้อนรับสู้ บล็อกของผม นายสาธิต ขำอิ่ม 554144071 คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี2 หมู่2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)

          คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง วิถีทางของการสอนรายบุคคลโดยอาศัยความสามารถของ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กันมีการแสดงเนื้อหาตามลำดับที่ต่างกันด้วยบทเรียนโปรแกรมที่เตรียมไว้อย่างเหมาะสม
ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

          1. บทเรียน (Tutorial) เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาในลักษณะของบทเรียนโปรแกรม ที่เสนอเนื้อหาความรู้เป็นส่วนย่อย ๆเลียนแบบการสอนของครู
          2. ฝึกทักษะและปฏิบัติ (Drill and Practice)ส่วนใหญ่ใช้เสริมการสอน ลักษณะที่นิยมกันมากคือ การจับคู่ ถูก-ผิดเลือกข้อถูกจากตัวเลือก
          3. จำลองแบบ (Simulation)นิยมใช้กับบทเรียนที่ไม่สามารถทำให้เห็นจริงได้
          4. เกมทางการศึกษา (Educational Game)
          5. การสาธิต (Demonstration) นิยมใช้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
          6. การทดสอบ (Testing) เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
          7. การไต่ถาม (Inquiry) ใช้เพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด
          8. การแก้ปัญหา (Problem Solving) เน้นการให้ฝึกการคิดการตัดสินใจ
          9. แบบรวมวิธีต่าง ๆ เข้าด้วย (Combination) ประยุกต์เอาวิธีสอนหลายแบบมารวมกันตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ


ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

          1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามเอกัตภาพ
          2.ผู้เรียนมีโอกาสเรียนซ้ำได้หลายครั้งเท่าที่ต้องการ
          3.ผู้เรียนมีโอกาสโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์และสามารถควบคุมการเรียนได้เอง
          4.มีภาพ ภาพเคลื่อนไหว สี เสียง ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียน
          5.ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
          6.ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามขั้นตอนจากง่ายไปยาก หรือเลือกบทเรียนได้
          7.ฝึกให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล


ลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

          คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการเรียนการสอนแบบรายบุคคลที่นำเอาหลักการของบทเรียนโปรแกรมและเครื่องช่วยสอนมาผสมผสานกัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเป็นรายบุคคลคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีลักษณะการเรียนที่เป็นขั้นเป็นตอน ดังนี้

1.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
2.ขั้นการเสนอเนื้อหา
     3.ขั้นคำถามและคำตอบ
 4.ขั้นการตรวจคำตอบ
      5.ขั้นของการปิดบทเรียนลักษณะของการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดี มีดังนี้


          1. สร้างขึ้นตามจุดประสงค์ของการสอน
          2. เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน
          3. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนให้มากที่สุด
          4. มีลักษณะเป็นการสอนรายบุคคล
          5. คำนึงถึงความสนใจของผู้เรียน
         6. สร้างความรู้สึกในทางบวกกับผู้เรียน
         7. จัดทำบทเรียนให้สามารถแสดงผลย้อนกลับไปยังผู้เรียนให้มาก ๆ
         8. เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน
         9. มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนอย่างเหมาะสม
        10.ใช้สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่ และหลีกเลี่ยงข้อจำกัดบางอย่างของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่บนพื้นฐานของการออกแบบการสอนคล้ายกับการผลิตสื่อชนิดอื่น ๆควรมีการประเมินผลทุกแง่ทุกมุม